กฏ communists [C.M.N]

 1. communists ทุกคนต้องติดแท๊ก [C.M.N] นำหน้าชื่อเสมอ
 2. ถ้าหากมีการร้องเรียนให้แจ้งแอดมินหรือผู้บังคับบัญชาทันที
 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพต่อผู้เล่นทุกคน
 4. ในการปฎิบัติหน้าที่ communists ทุกคนจะต้องสวมใส่เครื่องแบบของ C.M.N เท่านั้น
 5. อาวุธยุทโธปกรณ์ที่เบิกออกมาห้ามมิให้ทำการซื้อขายแก่บุคลภายนอกอย่างเด็ดขาด
 6. เขตของ communists ห้ามบุคลภายนอกเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาติ
 7. ห้าม communists รับงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานฉุกเฉิน (หมอ) เพราะอาชีพนี้คืออาชีพสายบริการที่มีกฎระเบียบคุมเข้มชัดเจน ไม่สามารถไปทำร้ายคนอื่นได้อยู่แล้ว
 8. ห้าม communists ฆ่าผู้เล่นตัวเปล่าอย่างเด็ดขาด ต้องเจรจากับผู้ว่าจ้างว่าจะให้กระทำการใดกับเป้าหมายกรณีที่เป้าหมายเป็นตัวเปล่าก่อนการทำงานทุกกรณี (ควรเก็บหลักฐานการว่าจ้างงานทุกอย่างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา)
 9. 8.1 ถ้าเป้าหมายตัวเปล่า มากับคนร้ายติดอาวุธ และไม่ยอมหมอบลงกับพื้น หรือดูเป็นภัยคุกคามต่อทหารรับจ้างสามารถฆ่าเป้าหมายได้ในทันที
 10. 8.2 กรณีที่เป้าหมายหรือประชาชนตัวเปล่า ไม่ยอมให้ความร่วมมือให้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานในการแจ้งแอดมิน
 11. communists ขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐใดๆทั้งสิ้น
 12. communists ต้องปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และห้ามกระทำสิ่งที่นอกเหนือจากคำสั่งโดยไม่ได้รับอนุญาติ
 13. communists สามารถนำรถหุ้มเกาะออกปฎิบัติภารกิจได้ทุกกรณี
 14. ควรมีจรรยาบรรณและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

#== วิธีจ้างงาน communists ==#

 1. วิธีการพิมพ์แจ้ง ให้มีสิ่งเหล่านี้ในข้อความด้วย คือ
 2. ชื่อตัวละครผู้จ้าง :
 3. ชื่อตัวละครเป้าหมาย :
 4. รายละเอียดการจ้างงาน :
 5. กรณีที่เป้าหมายตัวเปล่า :
 6. เหตุผลในการจ้างงาน :
 7. ช่องทางการส่งหลักฐาน :
 8. ตักเตือน
 9. พักงานตามความเหมาะสม
 10. ปลดออกจากการเป็นทหาร